Comentatorii sunt responsabili pentru ceea ce scriu!

Dacă un cititor postează un comentariu în care este jignită o persoană sau este adusă o gravă acuzaţie unei firme şi acestea din urmă vor daune, numai cititorul care a postat comentariul incriminat este considerat vinovat, şi nu siteul/publicaţia. În condiţiile Legii nr.365/2002 privind comerţul electronic, în cazul în care pe site sunt publicate comentarii […]