Cultură generală juridică – drept civil

Răspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, întemeiată pe art. 1000 alin. 4 Cod civil
– se fundamentează pe neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către institutor a obligaţiei de supraveghere a elevului.

Potrivit dispoziţiilor art. 1001 Cod civil, este angajată răspunderea civilă delictuala pentru prejudiciile cauzate de
– animalele sălbatice aflate în captivitate (grădini zoologice, menajeriile circurilor).

Rezoluţiunea contractului produce următoarele efecte:
– între părţi, rezoluţiunea contractului are ca efect repunerea lor în situaţia anterioară, părţile fiind ţinute să-şi restituie prestaţiile efectuate în temeiul contractului desfiinţat.

Spre deosebire de rezoluţiune, rezilierea:
– are ca efect doar încetarea contractului pentru viitor

La repararea integrală a unui prejudiciu
– este supusă reparării atât paguba efectivă, cât şi beneficiul nerealizat

Care este sancţiunea în cazul în care chiria este neserioasă şi nesinceră?
– nulitatea contractului de locaţiune.

Domeniul public
– este totalitatea bunurilor ce formează obiectul proprietăţii publice.

În cazul acţiunii în revendicare imobiliară dacă niciuna dintre părţi nu poate invoca un titlu, va avea câştig de cauză
– partea a cărei posesie este mai caracterizată.

Proprietarul unui bun mobil pierdut sau furat poate să exercite acţiunea în revendicare mobiliară
– în termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului, dacă bunul se afla în posesia unui tert dobânditor de bună – credinţă.

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 1909 alin. 1 Cod civil, bună – credinţa trebuie să existe
– la momentul intrării în posesia bunului mobil.

În materia acţiunii în revendicare, paratul posesor de rea – credinţă
– este obligat să restituie toate fructele lucrului revendicat percepute sau nepercepute sau valoarea acestora dacă le-a consumat ori a neglijat să le perceapă.

Răspunderea părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori
– se angajează indiferent dacă minorul a acţionat sau nu cu discernământ.

În cazul răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului, acţiunea în regres se poate intenta împotriva
– constructorului sau proiectantului, în temeiul contractului de antrepriză sau de proiectare.

Cine sunt titularii dreptului de preemţiune?
– vecinii

Pentru a fi valabilă vânzarea, ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrul vândut?
– să fie proprietatea vânzătorului.

În cazul contractului de vânzare cumpărare care sunt obligaţiile vânzătorului?
– să predea lucrul vândut.

Care este termenul în care se prescrie dreptul la acţiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vânzare – cumpărare?
– de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie.

Care sunt obligaţiile locatorului?
– să efectueze reparaţiile necesare menţinerii lucrului în stare de funcţionare.

Pentru neefectuarea de către locator a reparaţiilor necesare în cursul locaţiunii, ce poate cere locatarul?
– autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului.

Pentru ce îl garantează locatorul pe locatar?
– viciile lucrului.

Care sunt obligaţiile locatarului?
– de a-l apăra pe locator contra uzurpatorilor.

Care este durata termenului de preaviz?
– intervalul de timp dintre manifestarea voinţei de a desface contractul şi data la care contractul va înceta.

Cine nu poate dispune prin donaţie?
– minorii în favoarea tutorelui cât timp autoritatea tutelară nu a dat tutorelui descărcare de gestiune.

Cine nu are capacitatea de a primi donaţii?
– medicii şi farmaciştii, care au tratat pe o persoană de o boală de care aceasta moare.

Când este donaţia revocabilă?
– când donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de bunul donat

În ce situaţii are loc revocarea donaţiei ?
– pentru ingratitudine.

În cazul declarării nulităţii adopţiei:
– adoptatul revine la numele de familie avut anterior încuviinţării adopţiei.

Înregistrările de stare civilă făcute de o persoană necompetentă, care a exercitat public funcţia de ofiţer de stare civilă:
– sunt valabile, în virtutea principiului “error communis facit jus”.

Acţiunea în tăgăduirea paternităţii:
– se prescrie în termen de 3 ani de la data la care soţul sau fostul soţ al mamei a cunoscut naşterea copilului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *